REGULAMIN

REGULAMIN INTERNETOWEGO SERWISU
„POZYCZKAMAKRO.PL”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Serwis w sieci Internet pozyczkamakro.pl udostępnia spółka BUSINESS & STRATEGY CORPORATION Sp. z
o. o. z siedzibą w Toruniu.

2. W serwisie znajdują się informacje w zakresie między innymi pożyczkodawców oferujących produkty finansowe
w postaci kredytów, pożyczek krótkoterminowych, również takich, które stanowią kredyt konsumencki w
rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, a także system porównawczy ofert
instytucji finansowych oferujących pożyczki.

3. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu pozyczkamakro.pl

4. Rozpoczęcie korzystania z serwisu pozyczkamakro.pl bezwzględnie warunkuje zapoznanie się z treścią
niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z jego bezwarunkową akceptacją.

5. Odwiedzający w związku i w zakresie korzystania z Serwisu nie nabywa żadnych praw, uprawnień ani
obowiązków.

§ 2. Definicje

Słowa użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Spółka – BUSINESS & STRATEGY CORPORATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Toruniu (78-100) przy ulicy Gen. Józefa Bema 20A/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000754188, o numerze NIP 9562340094, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) pokryty w całości;

2. Serwis – platforma informatyczna o charakterze wyłącznie informacyjnym zamieszczona w sieci Internet, przez
Spółkę, utworzona pod adresem www.pozyczkamakro.pl, na której wprowadzono informacje wraz z
odnośnikami do kompleksu usług finansowych świadczonych drogą elektroniczną;

3. Odwiedzający – każdy podmiot, w tym każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,

4. Porównywarka – zestawienie ofert instytucji finansowych, oferujących pożyczki (do których linki stron
internetowych zamieszczono w Serwisie) zawierające podstawowe informacje o ofercie, to jest firmę instytucji
finansowej, która oferuje pożyczkę, kwotę pożyczki, okres na jaki może zostaje udzielona, stopę RRSO, które
poprzez kliknięcie właściwego miejsca przekierowuje Odwiedzającego na właściwą stronę wybranego serwisu
internetowego poszczególnych instytucji finansowych, gdzie może uzyskać odpowiednie informacje na temat
oferowanej pożyczki lub sfinalizować zawarcie umowy o pożyczkę;

5. Materiały – informacyjne treści udostępniane w Serwisie w zakresie produktów finansowych, a także procedur i
warunków udzielania pożyczek i tym podobne, które stanowią utwór w znaczeniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

6. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
7. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3. Warunki korzystania z Serwisu

1. W ramach Serwisu Odwiedzający ma możliwości zapoznania z Materiałami i skorzystać z udostępnianej w nim
Porównywarki.

2. Udostępniony przez Spółkę Serwis jest zupełnie bezpłatny dla Odwiedzających, przy czym nie wymaga się
jakiejkolwiek rejestracji.

3. Korzystanie z Serwisu bezwzględnie nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych.

4. Porównywarka wyświetla się po wejściu Odwiedzającego na stronę Serwisu.

5. Odwiedzający może zapoznać się ze szczegółami oferty danej instytucji finansowej, dzięki kliknięciu w wybrane
pole „Pokaż oferty”, co bezpośrednio spowoduje przekierowanie do serwisu internetowego wybranej przez
niego instytucji finansowej.

6. W zakresie działania Serwisu nie istnieje jakakolwiek możliwość zawarcia umowy na pożyczkę.

7. Odwiedzający może w każdej chwili zdecydować o zamknięciu strony Serwisu w przeglądarce internetowej.

§ 4. Obowiązki Odwiedzających


1. Odwiedzający może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i niniejszym
Regulaminem.
2. Bezwzględnie zakazuje się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz zasadami
współżycia społecznego.
3. Żaden z odwiedzających nie ma prawa do modyfikowania, rozpowszechniania, kopiowania czy reprodukowania
jakiejkolwiek z treści Serwisu, w szczególności Materiałów lub ich części czy też znaków towarowych.

§ 5. Obowiązki Spółki


1. Spółka dołoży wszelkich starań celem umożliwienia Odwiedzającym nieprzerwanego korzystania z Serwisu.
2. Spółka zastrzega sobie, że w żaden sposób nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu, w szczególności
te spowodowane winą operatorów telekomunikacyjnych.
3. Spółka zastrzega sobie, że w żaden sposób nie odpowiada za konsekwencje zagrożeń istniejących w sieci
Internet, w szczególności takich jak kradzież / przejęcie haseł przez osoby trzecie, włamania do systemu, czy
zainfekowanie wirusami systemu operacyjnego, z którego korzysta Odwiedzający.
4. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo do temporalnego ograniczania dostępności Serwisu, przerw w
dostępie do strony Serwisu bez podania przyczyny, nagłego wyłączenia Serwisu w każdym czasie poprzez jego
zamknięcie w części lub całości.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia Serwisu również w zakresie komercyjnej działalności
reklamowej w każdym dowolnym zakresie.

§ 6. Postanowienia końcowe


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie w tym zakresie znajdują obowiązujące
przepisy prawa polskiego, zaś wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Spółkę.
2. Spółka zastrzega, że może w każdym momencie zmienić Regulamin w sposób dowolny, w szczególności w
przypadku zmiany przepisów prawa bądź z przyczyn związanych z aktualną technologią.
3. Spółka zastrzega, iż w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa, może
dokonywać zmian i modyfikacji Regulaminu. Zmiany zostaną stosownie opublikowane poprzez wyraźną
informację o ich dokonaniu.
4. Ukazanie się informacji o zmianie Regulaminu na stronie Serwisu, Odwiedzający bezwzględnie zapoznać się
ze zmianami.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz RODO.
6. Wszelkie prośby, komentarze, podziękowania, uwagi i tym podobne związane z działaniem serwisu proszę
kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@pozyczkamakro.pl.
7. Niniejszy Regulamin i jest ważny i obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 roku.